Search
× Search


ประกาศเจตจำนง
ในการบริหารมหาวิทยาลัย

ผู้บริหารของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ให้ความสำคัญในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และการประพฤติมิชอบของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยทุกระดับ และมีความมุ่งมั่นที่จะบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และรับผิดชอบต่อตนเอง หน่วยงาน สังคม และประเทศชาติ
โดยผู้บริหารมหาวิทยาลัย คณบดี และผู้อำนวยการทุกส่วนงาน ให้ความร่วมมือในการรณรงค์และเสริมสร้างการรับรู้การดำเนินกงานอย่างมีคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กรไปยังบุคลากรภายใน และภายนอกมหาวิทยาลัยเป็นประจำทุกปีอย่างต่อเนื่องimage

วันต่อต้านการทุจริตสากล 
(International Anti-Corruption Day)


READ MORE
image

นโยบาย No Gift Policy ปีงบประมาณ 2567

- ประกาศ ฉบับภาษาไทย
- ประกาศ ฉบับภาษาอังกฤษ

READ MORE
image

ตอบแบบวัดการรับรู้ IIT

สำหรับบุคลากร มศว เท่านั้น

READ MORE
image

ตอบแบบวัดการรับรู้ EIT

สำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก เท่านั้น

READ MORE
Terms Of UsePrivacy StatementCopyright 2024 by Office of the University Council
Back To Top