Search
× Search

ประกาศเจตจำนงในการบริหารมหาวิทยาลัย

ผู้บริหารของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ให้ความสำคัญในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และการประพฤติมิชอบของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยทุกระดับ และมีความมุ่งมั่นที่จะบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และรับผิดชอบต่อตนเอง หน่วยงาน สังคม และประเทศชาติ


image

โครงการบรรยาย เรื่อง การสร้างและเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในองค์กร

วันที่ 9 ธันวาคม 2565

READ MORE
image

นโยบาย No Gift Policy ปีงบประมาณ 2566

READ MORE
Terms Of UsePrivacy StatementCopyright 2023 by Office of the University Council
Back To Top